Jak fungujeme a o co se snažíme?

 Připomínkování návrhů listin:

Prosíme klienty, aby k připomínkováni návrhů listin posílali texty výhradně v textovém editoru. Soubory s koncovkou .pdf nemůžeme připomínkovat. Nejvhodnější jsou sobory s koncovkou .doc, .docx, .rtf.

Prosíme klienty, aby si před započetím práce na svých připomínkách zapnuli revize. To proto, aby v dokumentu, který se advokátovi vrátí, nebyl text neoznačený jako revize. Klient dělá své vpisky výhradně v režimu změn tak, aby bylo možné při následné práci s dokumentem využít funkci přijmout – odmítnout navrhovanou změnu. Pokud se nejedná o změnu, ale o komentář, využije bublinu pro komentáře.

 Všestrannost

Chceme našeho klienta zbavit pokud možno všech starostí a trablů, které přináší každodenní život. Takže Vám poskytujeme úplné a komplexní služby, např. založíme nejen obchodní společnost, napíšeme smlouvy, půjdeme s Vámi nebo sami na obchodní jednání nebo Vás budeme zastupovat před soudem,  ale neopustíme Vás ani při rozvodu manželství nebo při jiných sporech, týkajících se rodinného práva, ale  napíšeme Vám i smlouvu o zúžení společného jmění manželů, až se budete chtít znovu oženit nebo – klientky až se  budou chtít vdát. Naši práci pro Vás, tj. pro klienty, provází všestrannost.

Jsme proto rádi, když se k nám klient vrací, upřednostňujeme dlouhodobější vzájemnou spolupráci, neboť  právě její zásluhou jsme schopni poznat potřeby našeho klienta a naše služby jsou pro něho efektivnější, kvalitnější a ve svém důsledku i výhodnější. Mnohý klient zjistil, že je výhodnější investice do prevence, než do odstraňování zanedbaného stavu.

 Osobní přístup

Dbáme na to, aby věc zpracovávala vždy jen jediná osoba a tomu přizpůsobujeme i svůj volný čas. V naléhavých případech jsme plně zastupitelní. Proto se nestane, že klient zůstane bez pomoci. Protože jsme si vědomi toho, že klient má nárok na  kvalitní a rychlé služby, dbáme na to, aby jednání v čase, který si objednal jeden klient, nebylo nepříjemně rušeno, např. telefonáty (proto máme schopný sekretariát).

Hospodárnost

Snažíme se, aby se právní zastoupení našemu klientovi vyplatilo. Chceme, aby klient v rámci zastupování nevynakládal svoje peníze zbytečně a jsme schopni klientovi vždy doporučit to nejhospodárnější řešení.

Spolupráce

Při poskytování právních služeb se náš klient setká i s prací osob, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o znalce z nejrůznějších oborů, daňové poradce, notáře, překladatele a jiné externí spolupracovníky. Vedle toho spolupracujeme i s jinými advokáty, kteří mají odlišnou specializaci a s advokáty se stejnou specializací v jiném regionu. Proto jsme schopni klientovi i nabídnout variantu zastupování v jiných regionech, kde nás zastoupí místní osvědčený a zkušený kolega advokát.

Informace pro spotřebitele

 Ceny právních služeb pro spotřebitele odpovídají sazbám dle ustanovení o mimosmluvní odměně na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších změn a doplnění, není-li výslovně s klientem dohodnuto jinak.

V případě reklamace právních služeb spotřebitelem je Česká advokátní komora  (www.cak.cz)   orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný k projednání věci.

 Na žádost spotřebitele je advokát dále povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením dat poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil právo, co je obsah reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje. Při komunikaci s klientem nelze v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační sítí používat pro tuto komunikaci telefonní číslo s vyšší než obvyklou cenou. 

Pojištění

 Jsme pojištěni z titulu odpovědnosti za případnou škodu způsobenou při poskytování právní služby na vyšší pojistnou částku, než je uložena zákonem, přičemž v některých případech máme možnost připojistit se ad hoc na prakticky jakoukoli částku.

Reklama

Naší nejlepší reklamou je spokojený klient.