Mgr. Pavel Říčka

Poskytuji široké právní služby, a to jak za užití všech vlastních zkušeností, znalostí a dovedností, tak i za využití široké sítě spolupracujících advokátů, znalců, odborníků a konzultantů dle specifičnosti problému.

Mám zkušenosti jak z velké mezinárodní advokátní kanceláře tak i české advokátní kanceláře a snažím se klientům nabídnout to nejlepší z obou modelů advokacie, včetně poskytování právních služeb v cizích jazycích, zejména angličtině.

Nejdůležitější je řešení požadavků a potřeb klienta, což pro nás znamená rychlé, efektivní a zejména odborné poskytnutí pomoci a právních služeb.

Právní služby a pomoc poskytuji zejména v následujících oblastech:

Obchodní a občanské právo

Smlouvy kupní, o dílo a jiné dle občanského a obchodního práva, převody movitých a nemovitých věcí, darovací smlouvy, dědické otázky, věcná břemena včetně řešení sporů, zpracování stanovisek, žalob, soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek, exekuce.

Zakládání obchodních společností, jejich změny, úpravy, optimalizace, převody, řešení kompletní agendy týkající se podnikatelské činnosti fyzických a právnických osob a jejich styku s obchodními partnery a úřady.

Trvalé zastupování právnických nebo fyzických osob na paušální smlouvu o právní pomoci, kdy se klient stává VIP klientem, kterému vždy přednostně rezervuji čas pro řešení jeho problému, včetně možnosti zcela přednostního a urgentního řešení akutních požadavků.

Veřejné zakázky – zákon o zadávání veřejných zakázek a dotace

Zajišťuji pro zadavatele (obce, kraje, ministerstva a jiné subjekty) kompletní zpracování zadávací dokumentace, přípravu veškerých podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, konzultace u řídících či jiných orgánů zajišťujících dotace, včetně kompletní administrace veřejné zakázky, její vyhlášení až do fáze podpisu smlouvy. V oblasti veřejných zakázek nabízím i kompletní konzultace ohledně problematiky veřejných zakázek. Dále nabízím kompletní konzultace uchazečům, včetně podpory a pomoci při zpracování nabídek, žádostí o dodatečné informace, vznesení námitek případně řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Dále pro klienty zajišťuji kompletní servis při získávání dotací zejména z operačních programů, včetně zajištění všech potřebných žádostí, podkladů, listin a náležitostí pro úspěšné čerpání dotace.

Pracovní právo

Zajišťuji pro podnikatele veškerou pracovněprávní agendu, tj. přípravu smluv, přijímání do pracovního poměru, ukončení pracovního poměru – dohoda, výpověď, okamžité zrušení,všechny dokumenty související. Dále řeším soudní spory týkající se pracovního práva, včetně vymáhání náhrady mzdy pro zaměstnance a náhrady škody pro zaměstnavatele.

Rodinné právo

Kompletní zajištění rozvodové problematiky, soupis rozvodových smluv, řešení společného jmění manželů, jeho vypořádání, úpravu (rozšíření a zúžení), včetně kompletního zajištění souvisejících služeb – notářské zápisy, řešení výživného jak ve prospěch dětí, tak i pro manžele, zastupování při rozvodu – úprava poměrů k nezletilým, rozvod, vypořádání společného jmění manželů, včetně úplného vyřešení a vypořádání všech souvisejících otázek.

Trestní právo

V oblasti trestního práva poskytuji kvalifikované právní zastupování v trestně právních otázkách, a to jak co se týče hospodářské tak i ostatní trestné činnosti, včetně zastupování v přípravném řízení a před soudy všech stupňů, dále zastupuji i poškozené, a to jak při podávání trestních oznámení, tak i při vymáhání náhrady škody způsobené trestným činem.

Přestupky

Klienty kompletně zastupuji v případě spáchání přestupků v přestupkovém řízení, včetně dopravních přestupků.

Nemovitosti

Veškeré otázky týkající se nakládání s nemovitostmi (pozemky, stavby, byty) – prodej, koupě, darování, nájmy, podnájmy, zástavní práva, věcná břemena, exekuce apod. včetně úschov peněz.

Úschovy peněz

V rámci plnění závazků ze smluv provádím úschovy peněz na zvláštních a od ostatních peněz zcela oddělených účtech u kapitálově silných bank. Nejčastěji úschovy přicházejí v úvahu při placení kupní ceny za nemovitosti nebo při placení ceny díla (např. při stavbě domu) nebo při placení daně z převodu nemovitostí.

Ověřování podpisů

Ověřuji pravost podpisu na listinách. Listinu klientovi buď sám sepíše advokát, nebo si ji klient donese a před advokátem podepíše. Ověření podpisu advokátem má stejnou sílu, jako ověření podpisu před otářem nebo matrikou.

Soudy

V rámci své specializace zastupuji klienty před soudy všech stupňů, a to osobně.